םיפוצה רהב םיסרוקל בשוחממה םושירה תכרעמ תא ןעוט
...ןיתמהל אנ